Dobrý den, níže najdete informace týkající se začleňování cizinců do českého školského systému a odkazy na organizace, které vám v případě potřeby mohou pomoci.

  1. Děti žadatelů o azyl nebo děti azylantů (osob, jimž byl v České republice udělen azyl).
  • Tyto děti jsou začleněny do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (viz § 16 školského zákona).
  • Mohou využít poradenských služeb školy (výchovný poradce a metodik prevence) a školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny ad.). Poskytují pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické poradenství.  Škola spolupracuje s:

Příslušné ŠPZ: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 a 4, Francouzská 56, 101 00 Praha 10, 267 997 011, poradna@ppppraha.cz

  • AKTUÁLNĚ V roce 2017 začala Praha projekt systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V městských částech bude jednou týdně probíhat 2 hodinová výuka na jedné ze zdejších ZŠ. Výuka je pro všechny děti bez znalosti ČJ, tedy nejen cizince.

             Příslušná škola:  ZŠ JIŽNÍ IV.,PRAHA 4 –SPOŘILOV (tel.: 272763368, fax. 272761887,                      www.zsjizni.cz). Výuka je bezplatná.