Základní škola
Plamínkové 2/1593
140 00 Praha 4

Platební spojení:
Škola               2000838339/0800
Školní družina   2000838339/0800
Školní jídelna    63111349/0800

IČO: 60435640
IZO: 102 101 311
E-mail: info@zsplaminkove.cz 
Adresa datové schránky: 5yf3p48

Kontaktní telefony:

Mobil kancelář školy:    604280196
Telefon/Fax:                 241403875
Školní jídelna:              241402639
Školní družina:             261210430

Konzultační hodiny ped. pracovníků

Prohlédněte si naše interiéry

fotogalerie interiérů školy
(pro zobrazení alba klikněte)

Tvorba emailových adres pracovníků školy:

Obecná e-mailová adresa ped. pracovníků je tvořena jejich příjmením bez diakritiky s připojením iniciály jména bez mezery či tečky a školní doménou.
Příklad: JANA DVOŘÁKOVÁ = dvorakovaJ@zsplaminkove.cz
Adresy ostatních pracovníků tvoří název jejich pracovního zařazení a doména školy.
Příklad: zastupce@zsplaminkove.cz

Míříme vysoko …

Tradice

Školní heslo

Školní heslo vepsané v našem logu nejlépe charakterizuje koncepci práce Základní školy Plamínkové. Ačkoli se na první pohled vztahuje jen ke specializované činnosti, která naši školu nejvíc proslavila v její historii (založena v roce 1967), tedy k rozšířené výuce tělesné výchovy zaměřené zejména na basketbal, děláme všechno pro to, aby platilo ve všech oblastech nesmírně široké činnosti školy a vyjadřovalo tak cíl všech jejích „obyvatel“ – tedy dětí a pracovníků.

Barvy školy

Barvy školy (oranžová černá), které jsou odvozeny od tradičních barev basketbalového míče, jsou dalším znakem její jedinečnosti a setkáte se s nimi na každém kroku – nejen na dresech či tričkách, ale i na vybavení školy, v její výzdobě. Snadno nás podle nich rozeznáte, chceme být vidět a na příslušnost k naší škole jsme hrdí!

Atmosféra

Atmosféra založená na vzájemném respektu, snaze o porozumění a úsilí o dosažení optimálních výkonů.

Týmový sportovní duch

Hra s jasně určenými pravidly, s důrazem na fair play, spolupráci a vzájemnou pomoc – dotváří obraz naší současné školy.

Nabídka příležitostí a kvality pro každého

Nejsme školou jen pro sportovce, ale pro všechny, kteří stojí o úspěch a nebojí se o něj poprat v rámci jasně daných pravidel – tedy bez podvádění,  výmluv a hledání postranních cestiček. Takovým nabízíme kvalitu ve všech oblastech naší činnosti, kterými jsou:

Dobré základní vzdělání

Otevřenost

Nechceme se dopouštět časté chyby v našem školství a vytvářet vlastní svět odtržený od reality! Naopak, přijímáme současné požadavky, vhodně je zařazujeme do vzdělávání a pružně reagujeme na aktuální potřeby veřejnosti. Proto zařazujeme například netradiční volitelné předměty, ve kterých si žáci osvojují důležité komunikační dovednosti či dostávají možnost projevit své výtvarné nadání. Jako jedni z prvních v republice jsme svěřili výuku v oblasti ochrany obyvatelstva odborníkům z integrovaného záchranného systému a  vytvořili jsme i unikátní systém dopravní výchovy.

Konkurenceschopnost

Neochraňujeme děti tam, kde to nepotřebují, ale učíme je orientovat se v problémech a řešit je za praktického využití vědomostí a dovedností získaných při výuce. To je cíl našeho snažení, tedy poskytovat dětem takové kompetence, které jim umožní obstát v konkurenci jejich vrstevníků a naučí je orientovat se ve složitých životních situacích. Proto mají naši vyučující svobodu při volbě vzdělávacích i výchovných metod, přičemž měřítkem je jejich efektivita a úspěšnost.

Ověřování, srovnávání, soutěživost

Nebojíme se objektivního srovnávání našich výsledků. Naopak, vyhledáváme k němu všechny příležitosti! Vítáme snahu MŠMT ČR o zavedení hodnotících nástrojů, pokud budou objektivní a budou odrážet současné potřeby společnosti. Za tímto účelem již řadu let využíváme vnitřní i vnější kontrolu výsledků naší práce. Za účelem objektivního hodnocení všech dětí jsme v roce 2000 zavedli vnitřní srovnávací testy, jejichž výsledky každoročně  velice podrobně analyzujeme a na základě výsledků přizpůsobujeme naši práci.

Od stejného roku jdeme s „kůží na trh“ při prestižních celostátních srovnávacích testech, ve kterých naši žáci dosahují nadprůměrných výsledků! Připomínáme, že se jedná o testování netradiční, s odborně připravenými otázkami, k jejichž zvládnutí dětem v žádném případě nestačí nabiflované poučky či vzorečky. Naopak, bez dovednosti praktické aplikace znalostí a dovedností, bez dovednosti pracovat s textem a analyzovat ho a bez propojení znalostí z jednotlivých předmětů v těchto testech nelze uspět!

Přínosem jsou pro nás výsledky kontrol České školní inspekce i výsledky přijímacích řízení na střední školy, které jsou pro nás dokladem o kvalitě naší práce.

Zdravé soutěžení je dalším charakteristickým rysem naší školy. Vynalézavě využíváme přirozené touhy dětí prokázat získané dovednosti a připravujeme jim k tomu podmínky ve všech oblastech. Rozmanité soutěže na úrovni skupin, tříd, školy až k celostátním poskytují řadu možností k ověření skutečné kvality naší práce, jejímž rysem je: 

Úspěšnost

a na jejím základě posílené sebevědomí – to je jeden z hlavních motivačních prvků v naší práci. Snažíme se vytvářet podmínky pro úspěch všech dětí, rozpoznáváme jejich individuální schopnosti a učíme je jejich využívání. Jejich úspěchy na každé úrovni prezentujeme a oceňujeme. Všichni tak mají možnost pocítit vlastní úspěch, dozvědět se o úspěších ostatních,  mohou se na nich podílet a být na ně hrdí! A je na co:

Sportovní třídy…

jako naše výkladní skříň již přes 40 let  umožňují všem dětem ve škole získat pocity hrdosti a sounáležitosti. Celá řada našich žáků se prosadila na celostátní úrovni, naše týmy reprezentují Prahu doma  i v zahraničí – na úrovni obvodu či dokonce Prahy jen stěží hledáme konkurenci a v poslední době nejen v tradičním basketbalu, ale i v dalších sportech. Florbal, kopaná, atletika, lyžování, sálová cyklistika – to všechno jsou úspěšné sporty, ve kterých nás nereprezentují jen žáci sportovních tříd, ale

…i všichni ostatní,

protože v naší škole nemáme pouze sportovní třídy, ale v každém ročníku i třídy běžné. Všichni žáci mají právo na stejně vysokou kvalitu vzdělávání a že tuto zásadu dodržujeme dokazují i aktuální úspěchy ve vědomostních soutěžích. Přední umístění v Praze v soutěžích Biologické olympiády či v anglické konverzaci – to už něco dokazuje. Děti, které se prosazují v náročné pražské konkurenci, to by si určitě přáli všichni rodiče, učitelé i ředitelé.

Podpora individuality

v případech talentovaných dětí u kterých je možné dohodnout se na úpravě vzdělávacího procesu, i v případech dětí, kdy dochází k problémům. Ve škole působí kvalifikovaní odborníci v oblasti výchovného poradenství, prevence sociálně patologických jevů i protidrogové prevence. Každým případem se podrobně zabývají, konzultují problematiku se všemi zúčastněnými, pomáhají dětem i rodičům překlenout krize. K dispozici je i psycholožka pedagogicko psychologické poradny, se kterou velmi těsně a úspěšně spolupracujeme. Problémy tak minimalizujeme, nikdy je ale nezastíráme.

Vyvážený tým odborníků

Kvalifikovanost a erudice

jsou hlavními znaky všech pracovníků školy. Přes všechny problémy současného školství budujeme moderní pracovní tým, který je díky svým vlastnostem schopen plnit cíle, které jsme si předsevzali. Propojujeme zkušenost starších s inovativními přístupy mladých, snažíme se o vyváženost. Ve škole působí jak ženy, tak muži, průměrný věk učitelského sboru se pohybuje nad hranicí 40 let, což považujeme za optimální. Nové pracovníky získáváme na základě konkurzů, ve kterých prověřujeme jejich schopnosti i vhodnost jejich zařazení do pracovního týmu z hlediska dlouhodobé koncepce práce školy. Upřednostňujeme kvalifikaci.

Učící se škola

– nespokojujeme se s dosaženou odbornou úrovní, ale vzděláváme se nepřetržitě. Všichni pedagogičtí pracovníci (tedy včetně vychovatelek ŠD) prošli školeními počítačové gramotnosti, 80 % vyučujících absolvovalo kurz pro práci se žáky se specifickými poruchami. Disponujeme kvalifikovanými učiteli – sportovními instruktory, máme ve svém středu výtvarníky, hudebníky, sportovce. Ke vzdělávání pracovníků využíváme i vlastní zdroje, kurzy „šité na míru“. Používáme moderní audiovizuální a počítačovou techniku, provádíme rozbory vyučovacích hodin i zatím ojedinělou metodou využití videozáznamu. Všechny získané poznatky aplikujeme v naší práci.

Jasná komunikace a vstřícnost

je základem vnitřní i vnější spolupráce. Uvnitř i vně školy funguje promyšlený komunikační systém s následnou kontrolou. Pro předávání informací existují jasná pravidla, pracovníci mají jasně přidělené kompetence. Velký význam přikládáme komunikaci vnější – s rodiči a s veřejností. K tomu využíváme řadu nástrojů počínaje využitím internetu (webové stránky školy), elektronické i klasické pošty přes třídní schůzky po veřejná shromáždění a pravidelný tištěný zpravodaj. Snažíme se o co nejlepší vzájemnou informovanost, všemi podněty se vážně zabýváme. Všichni pedagogičtí pracovníci školy nabízejí možnost konzultací, mají své e-mailové adresy, jsou k zastižení telefonicky.

Nadstandardní podmínky

Dopravní dostupnost a příjemné prostředí

jsou velkou výhodou naší školy. Přesto, že budova stojí v bezprostřední blízkosti stanice metra C – Pankrác, nehrozí žákům v jejím okolí výraznější nebezpečí, neboť celý areál školy (zasazený v zeleni, která je pravidelně udržována za pomoci moderní zahradní techniky) je obklopen jednosměrnou komunikací s minimálním provozem. K příjemnému dojmu přispívá i vnitřní vybavení a výtvarné řešení budovy (chodby i učebny), které má příznivý vliv na celkovou úroveň výchovy.

Bezpečnost

dětí i pracovníků uvnitř budovy je pro nás jednou z priorit. Budova je po celý den zabezpečena proti vstupu cizích osob, využíváno je i moderní elektronické zařízení. Všechny návštěvy musí být označeny návštěvnickými jmenovkami, nebo musí být doprovázeny pracovníkem školy. K dětem nejsou vpouštěni žádní dealeři nejrůznějšího zboží a služeb. Pro pohyb v areálu i pro odchod žáků jsou stanovena jednoznačná pravidla.

Vybavení a pomůcky

mají přirozeně velký vliv na celkovou úroveň činnosti školy. Snažíme se proto o vysoký standard až nadstandard při vybavování učeben nábytkem. Přesvědčili jsme se, že kulturnost prostředí pozitivně působí na chování děti a proto se této oblasti výrazně věnujeme. Za nadstandardní lze rozhodně označit vybavení řady kmenových tříd, samostatných prostorných učeben školní družiny nebo vybavení počítačové pracovny a školního klubu. Samozřejmostí se stalo používání audiovizuální techniky (videa, magnetofony, televizory, projektory) a to i digitální (videokamera, fotoaparáty, interaktivní tabule). Škola je vybavena počítači pro žáky i pracovníky, velkou předností je možnost neomezeného přístupu k vysokorychlostnímu internetu a k e-mailu. Počítače jsou zapojeny ve dvou vzájemně propojitelných sítích.

Díky více než čtyřicetileté existenci školy ale disponujeme i celou řadou starších, klasických pomůcek, které slouží k obohacení a zpestření výuky.

Samostatnou kapitolu tvoří podmínky pro tělesnou výchovu a sport, které jsou jak prostorově, tak z hlediska materiálně technického vybavení na vynikající úrovni.

Výborná kuchyně

proslavila naši školu podobně, jako basketbal. V této tradici pokračujeme a snažíme se nabídku zlepšovat i v této oblasti. Samozřejmostí je moderní elektronický odbavovací systém pro strávníky. Jeho součástí je i možnost objednávky, odhlášky či výběru jídla z domova prostřednictvím internetu. Provoz ve školní jídelně je organizován velmi netradičně – dopravní značení svislé i vodorovné, funkční semafor – to vše je náš příspěvek k praktické výuce dopravní výchovy.

Nabídka mimoškolní činnosti

v naší škole je neobyčejně rozsáhlá. Jejími hlavními pilíři jsou:

Školní družina, kteráje k dispozici žákům prvního stupně v mimořádném časovém rozsahu a působí v ní skvělý tým kvalifikovaných vychovatelek. Unikátní je například existence tzv. pohotovostního oddělení, díky kterému je umožněno dětem zúčastňovat se mimoškolních aktivit a navracet se po nich zpět do družiny v kterékoli době.

Školní klub, který plní obdobnou funkci, jako školní družina – pro žáky druhého stupně. Obě dvě zařízení mají dostatečné prostorové zázemí, jsou vybavena počítači, audiovizuální technikou, je možné v nich provozovat odpočinkové aktivity (relaxační cvičení, stolní tenis, společenské hry).

Široká nabídka zájmových kroužků dělá ze školy místo, které nabízí dětem a rodičům v řadě případů komplexní vyžití po celý den. K tomu přispívá i promyšlené časové rozvržení školních a mimoškolních aktivit tak, aby je děti mohly využít v co největším rozsahu.

Zotavovací pobyty, lyžařské kurzy, plavecké kurzy, exkurze a kulturně vzdělávací programy

vhodně doplňují celý výchovně vzdělávací proces. Nejsou organizovány nahodile, ale podle stanovených zásad a prvotním cílem je vždy jejich prospěšnost z hlediska vzdělávacího a ozdravného. Jejich nabídka zahrnuje vždy základní i nadstandardní možnosti (specializovaný pobyt pro sportovní třídy, základní i rozšiřující lyžařské kurzy od nejnižšího ročníku) a využívá ji drtivá většina dětí. Důležitým aspektem, který se výrazně projevuje právě v této oblasti, je

Sociální citlivost školy

V podmínkách, kdy má řada rodičů omezené finanční možnosti, je nezbytně nutné, aby škola tuto situaci akceptovala. Nejenže se snažíme minimalizovat náklady rodičů na výjezdy dětí například bezplatným zapůjčováním vybavení, ale ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a příznivců ZŠ Plamínkové nabízíme program podpory sociálně slabších žáků pomocí dotací z prostředků tohoto sdružení. Dalším prvkem této podpory je i nabídka hromadného nákupu učebních pomůcek prostřednictvím školy a zmíněného občanského sdružení, která šetří rodičům čas i peníze. Odmítáme rovněž veškeré „skryté školné“, jakým je například praxe vybírání peněz od rodičů na náklady spojené s  pedagogickým zabezpečením sportovních kurzů. Tradičně pořádáme i humanitární akce pro děti z dětských domovů, spolupracujeme na akci Ledová Praha, kterou zaštiťuje ministerstvo školství a přispíváme pražské ZOO.

Spolupráce s rodiči

ale pokračuje i v dalších oblastech. Díky jejich podpoře můžeme pro společenské akce – Mikulášskou zábavu, Jarní karneval či Školní akademii – využívat kvalitní zvukovou aparaturu, která nám dává široké možnosti při jejich přípravě. Rovněž ve sportovní oblasti jsou kontakty s rodiči více než dobré a tak se setkáváme při lyžařských zájezdech nebo při volejbalových trénincích školního týmu. Řada jednotlivců podporuje školu i formou zabezpečení některých služeb či materiálu. 

Bylo by určitě možné pokračovat v dalších informacích ve stejném rozsahu a stejně by něco zůstalo opomenuto.

Kdo stojí o dobré základní vzdělání pro své dítě ve škole, která ctí tradice a zároveň je otevřená změnám a moderním vlivům, ve škole, která se nebojí konkurence a ve stejném duchu vychovává a učí děti, ten se pravděpodobně nespolehne pouze na informace v tomto textu. Bude jistě pátrat i jinde a jsme přesvědčeni, že se s ním brzy setkáme.

 …a vychází nám to!

Mgr. Ivan Tuček