I školy mají svou historii a někdy velmi zajímavou. Pro naši školu se stalo nejdramatičtějším vlastní zahájení provozu. Škola byla zkolaudována 1. září r. 1967, avšak pouhé 3 dny zbývaly do jejího zprovoznění – tedy do zahájení školního roku 4. září. To znamenalo, že za tyto 3 dny musel být do úplně prázdné budovy nastěhován nábytek, musely se v termínu vyzdobit a připravit třídy a chodby. Jedině obětavostí a nesmírným úsilím všech nově nastupujících učitelů a veškerého personálu byla budova nakonec připravena tak, že žáci vkročili do své nové slavnostně vyzdobené školy v termínu. A nebyla to žádná malá akce, neboť nastupovalo 666 žáků do 22 tříd.

První školní rok nebyl vůbec lehký. Sešli se tu žáci i učitelé z různých škol. Měli různé zkušenosti a samozřejmě i odlišné návyky. Prvořadým úkolem tedy bylo vytvořit dobrý kolektiv a sjednotit požadavky na jeho práci. Tohoto nesnadného úkolu se ujal 1. pedagogický sbor vedený ředitelkou Terezií Baštovou a jejím zástupcem Jiřím Donátem.
I v následujících letech čekaly na všechny zaměstnance mnohé překážky. Musely se dále zařizovat a vybavovat odborné pracovny, kabinety. Vzhledem k nárůstu počtu žáků se zvyšoval počet tříd. Ve školním roce 1973 – 74 bylo na škole už 813 žáků.

Zaměření školy na sport se stalo prioritou v samých začátcích. V březnu r 1971 byla navázána spolupráce s SK Slávia na úseku sportovně výchovném. To odstartovalo výraznou orientaci na sport. Zpočátku šlo o všestranné využití školních hřišť. Hřiště sloužila v létě různým hrám, v zimě se změnila na kluziště. Učitelé Tv se starali o žáky i ve volném čase. K nim se nesmazatelně zapsal svou činností i slavný brankář František Plánička.

V roce 1975 se změnilo vedení školy. Na ředitelské místo nastoupil Jiří Donát. Sportovní zaměření školy pokračovalo. Po Fr. Pláničkovi se stal trenérem žáků fotbalový reprezentant Ladislav Ženíšek. V užší specializaci se na škole začal slibně rozvíjet minibasketball. Dostavili se i první výsledky – družstvo chlapců získalo vynikající 1. místo v přeboru ČSR.

K další změně ve vedení školy došlo v roce 1979. Tehdy se stal ředitelem Zdeněk Borovička. Škola se aktivně zapojila do různých soutěží a olympiád – matematické, fyzikální, do matematické soutěže „Pythagoriáda“, recitační soutěže „Pražské vajíčko“, výtvarné soutěže „Děti, mír, umění“. Největším úspěchem bylo 1. místo v matematické olympiádě r. 1986.

V září 1989 na krátkou dobu ředitelský post převzala paní Věra Šulová. V souvislosti se společenskými a politickými změnami po listopadu 1989 došlo během školního roku k výměně ředitelky, do funkce byla ustanovena paní Jiřina Motyčková. Od 1. 7. 1990 byla jmenována na základě konkurzního řízení radou ONV v Praze 4 do funkce ředitelky paní Mgr. Zuzana Stratílková. Od tohoto roku se v důsledku celospolečenských změn začala odvíjet nejnovější historie školy. Změny dané společenskou proměnou se odrazily ve výuce. Začala se vyučovat angličtina. Žákům 7. a 8. tříd byly dány možnosti výběru ve volitelných předmětech – práce na počítačích, konverzace anglického jazyka, sportovní a výtvarná výchova.

Specifickou zvláštností naší školy se stala 1. vyrovnávací třída v regionu 28 základních škol. Tato mikrotřída měla výjimečné postavení postavení jakožto jediná třída diagnostického typu.

Další specialitou bylo vyučování nepovinného předmětu Specializované pohybové hry se zaměřením na košíkovou. Protože se slibná perspektiva tohoto zaměření začala projevovat, na základě souhlasu Obvodní rady v Praze 4 a Školského úřadu Prahy 4 bylo povoleno založit sportovní třídu a tak se navazovalo na dlouholetou tradici a dobrou pověst školy. Od tohoto roku vždy od 4. popřípadě 5. ročníku vzniká speciální sportovní třída. Žáci jsou vybíráni na základě přijímacího řízení v řádném vyhlášeném termínu. Pod vedením trenérů a učitelů tělesné výchovy dosahují velkých úspěchů. Družstva chlapců těchto tříd pravidelně vyhrávají vrcholové soutěže basketbalu – Přebor Prahy, Přebor ČR, jsou úspěšní i na turnajích v zahraničí (ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Německu, Itálii, Portugalsku, Litvě …). V této oblasti má škola výbornou spolupráci s TJ Sokol Vyšehrad. Ten zajišťuje pronájem tělocvičen, nákup míčů a dresů, stará se o trenéry družstev a o účast našich žáků v soutěžích.

A čím dalším se může škola pochlubit? V současné době je to celá řada aktivit. Žákům nabízíme náplň volného času v různých kroužcích. Po několik let mají možnost navštěvovat divadelní představení v rámci klubu mladých diváků, mohou se stát členy Klubu mladých čtenářů (viz následující kapitoly).

V prodloužených dopoledních přestávkách jsme pro děti zavedli relaxaci – pohyb v tělocvičnách, hru stolního tenisu, v jarních a podzimních měsících volný pohyb v areálu školních hřišť. Velké procento žáků pravidelně vyjíždí na školu v přírodě, na ozdravné pobyty. Starší žáci vyjíždějí každoročně na zahraniční zájezdy. Všichni žáci se zúčastňují poznávacích procházek po Praze i jednodenních exkurzí. Všechny akce doplňují učivo a prohlubují vědomosti žáků.

O kvalitní práci pedagogů i snaze žáků svědčí dobré umístění žáků v různých olympiádách a soutěžích. Především však měřítkem vysoké úrovně pedagogické činnosti je velká úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení, jak při přestupu žáků 2. tříd do jazykových škol, žáků 5. a 7. tříd na víceletá gymnázia, tak zejména absolventů 9. tříd.
K dobré práci všech přispívá samo prostředí školy. Škola získala od 1. ledna 1994 právní subjektivitu jako příspěvková organizace. Postupně dochází k rekonstrukci školní budovy (výměna vodovodních, kanalizačních rozvodů, vnější i vnitřní nátěry oken, dveří, oprava střechy). Bylo instalováno nové úsporné zářivkové osvětlení, zcela rekonstruováno sociální zařízení, školní jídelna a kuchyně. K modernímu vybavení náleží vybudování pracovny Informatiky. Do všech tříd i odborných pracoven byly instalovány žaluzie. Ve většině tříd 1. stupně je část podlahy kryta koberci pro relaxaci dětí. Na chodbách školy slouží několik automatů na prodej nealkoholických nápojů a drobného občerstvení. K dispozici je na chodbě i telefonní automat.
Tak to jsou základní údaje z historie a současnosti naší školy. Na snímcích vidíte dokumentující záběry. Daleko více dojmů si odnesete, když nás navštívíte. K této návštěvě v rámci Dne otevřených dveří Vás co nejsrdečněji zveme.