Na základě zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , zveřejňuje  Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2 následující informace:

A.                  Na základě konkurzního řízení Školský úřad Praha 4 rozhodnutím z 23.6.2000 jmenovala s účinností od 1.8.2000 Mgr. Ivana Tučka do funkce ředitele ZŠ, Praha 4, Plamínkové 2 se sídlem Plamínkové 2 / 1593, 140 00, Praha 4 – Nusle.

B.                  (1) Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává své

 zástupce. Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků, odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní  zástupci žáka byli informováni o průběhu vzdělání a výchovy žáka.

                (2) Ředitel rozhoduje :

C.                  o odkladu povinné školní docházky

D.                  o dodatečném odložení povinné školní docházky

E.                   o osvobození od povinnosti docházet do školy

F.                   o osvobození od povinné školní docházky

G.                  o zařazení dětí do školní jídelny, školní družiny a školního klubu, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout

H.                  o zařazení dětí do speciálních základních škol, zvláštních škol a školských zařízení jim sloužících a do pomocných škol, do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy nebo jsou umístěny v dětském domově a ve spádovém obvodu školy.

I.                    o výši příspěvků v jednotlivých případech na školní stravování

(3) Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.

J.                    (1) Škola může vykonávat hospodářskou činnost, pokud není vykonávána na úkor jejího poslání a úkolů.

(2) Ministerstvo v dohodě s ministerstvem financí stanoví vyhláškou podmínky vykonání hospodářské činnosti a užití výnosu s této činnosti.

K.                  V souladu s článkem 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Poskytuje informace a v souladu s § 2 odst. 1 vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení :

Ředitel školy : Mgr. Ivan Tuček
Tel., fax : 241 403 875
e-mail: reditel@zsplaminkove.cz

Zástupkyně ředitele školy : Mgr. Jana Baroková
Tel., fax : 241 403 875
e-mail: zastupce@zsplaminkove.cz

L.                   Proti rozhodnutí ředitele školy podle § 3 odst. 2 zákona 564/1990 Sb. je přípustné odvolání u správního orgánu , který rozhodnutí vydal (ředitel školy) ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Proti rozhodnutí a vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat (zákon č. 71/1967 Sb.)

M.                 Postup při vyřizování stížností , oznámení a podnětů je stanovený vyhláškou 150/1958 Ú.l.

N.                  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí  informací stanovený zákonem č.106/1999 Sb.

a.        Žádost o poskytování informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou, nebo na jiném nosiči dat).

b.        Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl. 2 odst. 5, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

c.        Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s článkem 9, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo paměťových médií.

d.        Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení , vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb.

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která

a.        je v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů a nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností. 

b.        vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o jejich trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud to nestanoví zvláštní zákon (např. § 8, odst. 1, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 38 a) odst. 3, zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, § 9, zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě) nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby. Jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno. (Ochranu soukromí a osobnosti fyzické osoby poskytují také zvláštní zákony, např. zákon č. 256/1995 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, občanský zákoník. Požadavky na ochranu osobnosti a soukromí stanovené těmito zvláštními předpisy jsou v zásadě do zákona č. 106/1999 Sb převzaty).

c.        je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací, týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu.

d.        byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (jedná se o informace, které školský úřad, ČŠI či ředitel získal od osob v souvislosti s plněním svých úkolů, které ovšem překračují zákonný rozsah sdělení nutný pro plnění těchto úkolů a přitom nejsou chráněny podle odstavců 2 a 3).

e.        se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana podle zákona č. 35/1965 Sb., autorský zákon).

O.                  Ředitel školy při výkonu své působnosti se řídí předpisy:

a. zákonem :                č. 564/1990 Sb.

                                                                č.   29/1984 Sb.

                                                                č.   71/1967 Sb.

                                                                č. 106/1999 Sb.

                                                                č.   76/1978 Sb.

b. vyhláškou :                č. 150/1958 Ú.l.

                                                                č.   10/1997 Sb.

                                                                č. 442/1991 Sb.

                                                                č. 354/1991 Sb.

                                                                č. 178/1991 Sb.

                                                                č. 291/1991 Sb.

K nahlédnutí jsou výše uvedené předpisy v kanceláři hospodářky školy, vždy v pondělí a ve středu od 13,00 do 15,00 hodin.

P.                   Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za předcházející školní rok je možno si vyžádat u ředitele školy a je zveřejňována na webových stránkách ZŠ http://www.zsplaminkove.cz

.

Q.                  Sazebník úhrad za poskytování informací:

a.        pořízení kopie: 1 str./2,- Kč)

b.        opatření technického nosiče dat (disketa):           30,- Kč

c.        odeslání informace žadateli: dle aktuálních sazeb České pošty