Các cơ quan tuyển lựa mà có thể tìm đến xin trợ giúp:

· CPIC – www.integracnicentra.cz, các khoá học tiếng Séc và các dịch vụ khác dành cho người ngoại quốc · Meta – www.meta-os.cz các khoá học tiếng Séc và các dịch vụ khác, email: poradenství@meta.ops.cz, sđt.:775339003,777756858. · Inkluzivní škola (xem ở http://www.inkluzivniskola.cz/) – cổng thông tin nhằm đến việc gia nhập vào hệ thống giáo dục Séc của học sinh ngoại quốc.

· Inbaze.cz – giúp đỡ các di dân và gia đình của họ trong cuộc sống tại CH Séc. Địa chỉ:: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2, di động: (+420) 739 037 353, e-mail: info@inbaze.cz

· CIC – Trung tâm hội nhập cho người nước ngoài, cung cấp các dịch vụ xã hội di động và địa bàn và các chương trình giáo dục cho người ngoại quốc. Địa chỉ: Pernerova 32/10, 186 00, Praha 8, số điện thoại: 222 360 452, email: info@cicpraha.org · Trung tâm hội nhập Praha – – www.icpraha.com, hội nhập các công dân đến từ các nước thứ ba ngoài EU. Chi nhánh ICP Praha 4 – Pankrác. Địa chỉ: Hvězdova 1594/19,140 00 Praha 4 – Nusle. Số điện thoại:+420 775 771 944 (tiếng Anh),+420 775 721 427 (tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh).

· Các tổ chức phi lợi nhuận khác – Poradna pro integraci (Phòng tư vấn cho việc hội nhập), Organizace pro pomoc uprchlíkům (Tổ chức giúp đỡ người lưu vong), Sdružení občanů zabývajících se emigranty (Hội công dân quan tâm đến người di cư), Poradna pro uprchlíky (Phòng tư vấn dành cho người lưu vong), Český helsinský výbor (Uỷ ban Séc – Helsinki), Centrum pro integraci cizinců (Trung tâm dành cho việc hội nhập của người nước ngoài), Centrum pro otázky migrace (Trung tâm quan tâm đến vấn đề di dân)

Các liên kết mạng khác:

www.imigracniportal.cz

www.domavcr.cz

www.migraceonline.cz

www.cizinci.cz

www.mezikulturnidialog.cz